گراميداشت روز پزشك در بخش هاي بيمارستان

شنبه دوم شهريورماه به منظور قدرداني از زحمات تلاشگران عرصه درمان بويژه پزشكان متخصص و گراميداشت روز پزشك ، كاركنان بخش هاي مختلف مركز آموزشي درماني شهداء قائن از جمله بخش هاي CCU.PCCU.-ICU دورهمي صميمانه اي برگزار كردند.