مسئول واحد

مسئول واحد :


زهرا دروگر

شماره تماس: 7-32563001داخلي 153

ايميل:z-drogar17@bums.ac.ir

تحصيلات:كارشناسي ارشد اموزش پرستاري(گرايش داخلي- جراحي)

فعاليتهاي پژوهشي:

بررسي رابطه خشونت خانگي با پيامدهاي بارداري در زنان بستري در بخش زنان بيمارستان شهداء قاين

مقالات چاپ شده:

Zahra Drogar , Farrokh Abazari ,Fariba Borhani.THE EFFECTS OF VIOLENCE ON PREGNANT WOMEN IN BIRJAND. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY.PHARMACY AND ALLIED SCIENCES(IJBPAS),Octobr,2015, 4(10),Special Issue:498-516

مقالات ارائه شده در همايشها:

دروگر ز،اباذري ف،برهاني .بررسي رابطه خشونت فيزيكي همسر با پيامدهاي بارداري در زنان بستري در بخش زنان بيمارستان شهداء قاين در سال 1391.سومين همايش كشوري پژوهش در توسعه سلامت با محوريت سبك زندگي سالم(پوستر).بيرجند 1392.

دروگر ز،اباذري ف،برهاني ف.بررسي رابطه خشونت رواني و جنسي همسربا پيامدهاي بارداري در زنان بستري در بخش زنان بيمارستان شهداء قاين در سال 1391.چهارمين همايش كشوري پژوهش در توسعه سلامت با محوريت مراقبتهاي نوين در سلامت(پوستر)،بيرجند 1394.

سوابق:

پرستار بخشهاي اورژانس،زنان،ICU بيمارستان شهداء قاين

سرپرستار بخشهاي جراحي زنان و مردان بيمارستان شهداء قاين

سوپروايزر كنترل عفونت بيمارستان شهداء قاين

سوپروايزر باليني بيمارستان شهداء قاين

مربي اموزشي دانشكده پرستاري و مامايي

همكاري در امر تدريس دانشجويان پرستاري دانشگاه ازاد اسلامي

سوپروايزر اموزشي بيمارستان شهداء قاين

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/10
تعداد بازدید:
1106
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal